toggle navigation

Algemene voorwaarden

Liever een PDF-bestand? Klik dan hier.

1. Begrippen
1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan Linda Groenewegen Paardencoaching.
1.2. Linda Groenewegen Paardencoaching: Linda Groenewegen, handelend voor de opdrachtnemer Linda Groenewegen Paardencoaching.
1.3. Partijen: Opdrachtgever en Linda Groenewegen Paardencoaching.
1.4. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de door Linda Groenewegen Paardencoaching aangeboden diensten.
1.5. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.

2. Toepassing
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Linda Groenewegen Paardencoaching partij is.
2.2. Opdrachtgever verklaart zich bij aanmelding voor een training schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3. Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever de overeenkomst met Linda Groenewegen Paardencoaching, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf opdrachtgever of klant.

3. Vertrouwelijkheid
3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2. Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3. De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.
3.4 Verwerking persoons gegevens en/of persoonlijke inhoud volgens AVG.

4. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Linda Groenewegen Paardencoaching
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Linda Groenewegen Paardencoaching komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord Getekende offerte Linda Groenewegen Paardencoaching heeft bereikt, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

5. Annulering door Opdrachtgever
5.1. Indien de Opdrachtgever de overeengekomen datum voor een bedrijfstraining annuleert of wijzigt, geldt het volgende.
* Bij annulering tot 3 dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Linda Groenewegen Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
* Bij annulering van 2 dagen voor Aanvang: Opdrachtgever is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Linda Groenewegen Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
* Bij annulering van 1 dag voor Aanvang: Opdrachtgever is 90% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Linda Groenewegen Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
* Bij annulering binnen 24 uur voor Aanvang: Opdrachtgever is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan Linda Groenewegen Paardencoaching en ontvangt hiervoor een factuur.
5.2. Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
5.3. Indien verschuiven of annuleren van een training voor Linda Groenewegen Paardencoaching kosten aan derden met zich meebrengt dan is Linda Groenewegen Paardencoaching gerechtigd deze bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4. Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt of slechts een deel van de training kan bijwonen, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
5.5. Als Opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

6. Annulering door Linda Groenewegen Paardencoaching
6.1. Linda Groenewegen Paardencoaching kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de trainer en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever.
6.2. Linda Groenewegen Paardencoaching is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever de door Heel Kind Coaching gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van Linda Groenewegen Paardencoaching.
6.3. Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

7. Uitvoering van de opdracht
7.1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is Linda Groenewegen Paardencoaching bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.
7.3. Linda Groenewegen Paardencoaching staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door Linda Groenewegen Paardencoaching ingeschakelde hulppersonen.

8. Facturatie en betaling
8.1. Na akkoord van de offerte ontvangt Opdrachtgever een factuur, die een week voor aanvang van de eerste sessie, betaald dient te zijn aan Linda Groenewegen Paardencoaching.
8.2. Een losse sessie, waaraan geen offerte en factuur is gekoppeld, dient voor aanvang van deze sessie betaald te worden via tikkie of een betaalverzoek via de bank.
8.3. Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is Linda Groenewegen Paardencoaching niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4. In de factuurprijs zijn, tenzij anders overeengekomen, begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie. trainingsmaterialen en consumpties.
8.5. Eventuele reiskosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.
8.6 Indien de Opdrachtgever zonder geldige reden niet komt opdagen bij de coachsessie zal de volledige rekening gefactureerd worden bij de Opdrachtgever.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Deelname aan activiteiten van Linda Groenewegen Paardencoaching geschiedt op eigen risico.
9.2. De aansprakelijkheid van Linda Groenewegen Paardencoaching reikt niet verder dan het door Opdrachtgever betaalde factuurbedrag.
9.3. Linda Groenewegen Paardencoaching is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4. Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, softwarebestanden, mediahulpmiddelen, overige bescheiden en/of voertuigen veroorzaakt is Linda Groenewegen Paardencoaching niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg Is van opzet of grove schuld van Linda Groenewegen Paardencoaching .
9.5. Linda Groenewegen Paardencoaching is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect Gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan Heel Kind Coaching ter beschikking staande onroerende zaak.
9.6. Opdrachtgever vrijwaart Linda Groenewegen Paardencoaching voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
9.7. Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door Linda Groenewegen Paardencoaching is uitgesloten.

10. Trainingsmaterialen
10.1. Alle Linda Groenewegen Paardencoaching door geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van Linda Groenewegen Paardencoaching.
10.2. Deelnemers zijn gerechtigd de onder 10.1 bedoelde zaken te gebruiken voor eigen gebruik en gebruik door anderen alsmede te vermenigvuldigen of door te geven mits daarbij de herkomst, van Linda Groenewegen Paardencoaching, steeds duidelijk en ondubbelzinnig wordt vermeld.
10.3. Opdrachtgever zal bij schending van deze verbintenis door Linda Groenewegen Paardencoaching geleden schade in de ruimste zin des woords –waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.
10.4. Mediapublicaties over de inhoud van overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Linda Groenewegen Paardencoaching.

11. Geschillen
11.1. Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Linda Groenewegen Paardencoaching waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en Linda Groenewegen Paardencoaching gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van Linda Groenewegen Paardencoaching bevoegd zijn.
11.3. Alle geschillen als hiervoor bedoeld zullen eerst aan een in gemeenschappelijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd.

bellen Back to Top mailen